Info

» Home

» Kontakt

» Statut biblioteki

» Historia

» Regulamin

» Cele i zadania

» Godziny otwarcia

» Biblioteki w Powiecie


Polecamy

Jesteś naszym

14028

gościem

Regulamin

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 5/2015 z dnia 12.02.2015 r. dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIAŁDOWIE


§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie zwanej dalej Biblioteką.
2. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
a) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1991r. Nr 114 poz. 493 z późn. zm.),
b) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.),
d) Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Działdowie Nr XXXI/270/13 z dnia 30.12.2013 r.
e) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)
f) Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).
3. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 2.
PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI

1. Prawo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2. Zbiory Biblioteki udostępnia się:
a) poza Bibliotekę we wszystkich działach Biblioteki,
b) na miejscu (prezencyjnie) w czytelni,
c) poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne,
d) poprzez wykonywanie usług informacyjnych, bibliograficznych oraz reprograficznych.
3. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
4. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać osoby:
a) zachowujące się agresywnie wobec innych Czytelników lub bibliotekarzy,
b) nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających,
c) używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
d) które swoim zachowaniem zakłócają pracę Czytelnikom i dezorganizują pracę bibliotekarzy.
5. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Biblioteki rowerów i zwierząt.

§ 3.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1. Prawo korzystania z Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w Bibliotece, wystawionej po:
a) okazaniu aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
b) okazaniu karty pobytu (w przypadku obywateli spoza krajów Unii Europejskiej) lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (w przypadku obywateli z krajów Unii Europejskiej),
c) wypełnieniu karty zapisu, zawierającej oświadczenie zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,
d) potwierdzeniu podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
2. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego Czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz ważna legitymacja szkolna.
3. Czytelnik podczas korzystania z usług Biblioteki powinien każdorazowo posługiwać się kartą biblioteczną.
4. Za wydanie karty bibliotecznej Biblioteka nie pobiera opłat.
5. Czytelnik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zgubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece i wypełnić pisemne oświadczenie o jej utracie (druk dostępny w Bibliotece i na stronie www.mbpdzialdowo.pl).
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez właściciela.
7. Przy wydaniu kolejnej karty pobiera się opłatę w wysokości określonej w Cenniku opłat i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
8. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.
9. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie danych: swoich i osoby poręczającej (nazwisko, adres zameldowania, adres do korespondencji, adres e-mail, szkoła i in.).
10. Podanie adresu e-mail przez Czytelnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na systemowe wysyłanie przez Bibliotekę monitów i materiałów promocyjnych (zaproszenia, komunikaty).
11. Czytelnik przychodzący do Biblioteki zostawia wierzchnie okrycie w miejscu wskazanym przez bibliotekarza (Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy).
12. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na prośbę Czytelnika, po zwrocie karty czytelniczej, wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zaległości w stosunku do Biblioteki.
13. Po upływie 5 lat od chwili zaprzestania korzystania z usług Biblioteki konto Czytelnika zostanie zlikwidowane, a dane osobowe usunięte z bazy danych. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości.
14. W przypadku śmierci Czytelnika – na podstawie aktu zgonu dostarczonego do Biblioteki – jego konto zostanie zlikwidowane, a wierzytelności będą umorzone.
15. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami może być pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie każdorazowo i indywidualnie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

§ 4.
ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 10 egzemplarzy materiałów bibliotecznych na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Czytelnik może uzyskać dwa razy prolongatę terminu zwrotu materiałów bibliotecznych (osobiście, telefonicznie lub przez e-katalog), jeżeli nie są zarezerwowane przez innego Czytelnika.
3. Prolongata nie może nastąpić później niż w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych.
4. Biblioteka może skrócić ustalony w ust. 1 termin zwrotu, jeżeli zbiory są szczególnie poszukiwane przez innych Czytelników.
5. Biblioteka wypożycza na zewnątrz 5 egzemplarzy czasopism na okres 7 dni, z wyłączeniem numerów bieżących.
6. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
a) zbiorów specjalnych, tj.: starych druków, rękopisów, atlasów, map, planów, rycin, albumów, druków ulotnych, dokumentów życia społecznego,
b) książek z księgozbioru podręcznego.
7. Bibliotekarz, na prośbę Czytelnika, udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 5.
UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE ZBIORÓW

1. Z księgozbioru czytelni można korzystać tylko na miejscu. Zbiory udostępnia bibliotekarz.
2. Czytelnik korzystający ze zbiorów, z wyjątkiem bieżących numerów czasopism, powinien:
a) zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza i pozostawić kartę biblioteczną lub umożliwić odpis danych osobowych z posiadanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania),
b) pozostawić wierzchnie okrycie w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.
3. Materiały własne wnoszone do czytelni, Czytelnik zobowiązany jest zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
4. Przed opuszczeniem czytelni Czytelnik zwraca udostępnione zbiory biblioteczne.
5. Czytelnik winien zwrócić wszystkie udostępnione zbiory nie później niż na 10 min. przed zamknięciem Biblioteki.
6. Za uszkodzenie zbiorów Czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Cennik opłat i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
7. Postanowienia § 5 Regulaminu mają zastosowanie także w przypadku korzystania ze zbiorów w Oddziale dla Dzieci i Mediatece.

§ 6.
ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik Biblioteki ma prawo zamawiać i rezerwować zbiory biblioteczne u dyżurującego bibliotekarza w systemie elektronicznym za pomocą katalogu biblioteki online, zamieszczonego na stronie www Biblioteki, lub bezpośrednio korzystając z terminali w Bibliotece. Zamówienie jest ważne 2 dni.
2. Pierwszeństwo wypożyczenia zbiorów bibliotecznych ma Czytelnik zamawiający je drogą elektroniczną.
3. Z usługi rezerwowania zbiorów bibliotecznych Czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danego wydania są aktualnie wypożyczone. Czytelnik, który podał swój adres e-mail, otrzymuje informację o rezerwacji drogą elektroniczną. Zbiory należy odebrać w ciągu 2 dni od daty otrzymania informacji. Po tym okresie zostają one przekazane do udostępniania. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zarezerwowanych zbiorów.
4. Zamówień w Bibliotece można dokonać w godzinach otwarcia Biblioteki, jednak nie później niż 15 minut przed jej zamknięciem.

§ 7.
ZASADY ZAMAWIANIA, UDOSTĘPNIANIA I POSZANOWANIA ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH

1. Czytelnik ma wolny dostęp do następujących zbiorów bibliotecznych: audiobooków, materiałów do nauki języków, kompaktów muzycznych oraz filmów DVD.
2. Zbiory biblioteczne można również zamawiać, korzystając z terminali.
3. O sposobie zamawiania za pośrednictwem terminali informuje dyżurujący bibliotekarze.
4. Czytelnik może rezerwować zbiory biblioteczne w systemie elektronicznym za pomocą katalogu biblioteki online, zamieszczonego na stronie www Biblioteki, a jeśli podał swój adres e-mail, informację o realizacji rezerwacji otrzymuje drogą elektroniczną. Odbioru zbiorów należy dokonać w ciągu 2 dni od daty otrzymania informacji, po tym okresie zbiory biblioteczne zostają przekazane do udostępniania.
5. Wypożyczyć można jednorazowo 6 egzemplarzy materiałów bibliotecznych:
a) książki, audiobooki, materiały do nauki języków,
b) kompakty muzyczne,
c) filmy DVD.
6. Poszczególne typy zbiorów bibliotecznych wypożycza się:
a) na okres nie dłuższy niż 14 dni – audiobooki, materiały do nauki języków,
b) na okres nie dłuższy niż 7 dni – kompakty muzyczne, filmy DVD.
7. Czytelnikom niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo oraz Czytelnikom w starszym wieku, na ich życzenie, Biblioteka dostarcza zamówione zbiory do domu.
8. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów. Zauważone uszkodzenia (skasowanie tekstu, nagranie obcego tekstu, zarysowanie płyt itp.) należy zgłosić bibliotekarzowi.
9. Czytelnik nie może sam dokonywać napraw uszkodzonych płyt.
10. Wysokość odszkodowania za zgubienie lub zniszczenie 1 płyty określa Cennik opłat i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
11. Poza wymienionymi punktami Czytelników obowiązują ogólne zasady korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.

§ 8.
WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1. Biblioteka umożliwia Czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje Biblioteka.
3. Sprowadzone książki udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni Biblioteki.
4. W uzasadnionych wypadkach Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu książek z bibliotek krajowych, zgłaszając prośbę w czytelni, u dyżurującego bibliotekarza, na tydzień przed upływem terminu zwrotu.
5. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych i odsyłanych książek oraz koszty korespondencji z tym związanej.

§ 9.
POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych (zabrania się podkreślania tekstu, nanoszenia uwag na marginesach itp.).
2. Zaleca się zwrócenie uwagi na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.
4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł lub, za zgodą dyrektora Biblioteki, dostarczyć inny materiał biblioteczny, o nie mniejszej wartości, przydatny dla Czytelników Biblioteki.
5. Ekwiwalent pieniężny jest przyjmowany tylko w wypadku, gdy wyegzekwowanie innych form naprawienia szkody jest niemożliwe.
6. Wysokość odszkodowania w wypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych przez Czytelnika określa Cennik opłat i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
7. Poniesione przez Czytelnika koszty odszkodowania nie podlegają zwrotowi w wypadku późniejszego odnalezienia zbiorów bibliotecznych, które pozostają własnością Biblioteki.

§ 10.
PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik odpowiedzialny jest za terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Bibliotekarz nie ma obowiązku przypominania Czytelnikowi o terminach zwrotu wypożyczonych zbiorów.
2. Od Czytelników, którym upłynął termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, Biblioteka pobiera opłaty, na które składają się: koszt druku upomnienia i znaczka pocztowego. Wysokość opłat za upomnienie I, II i III zawiera Cennik opłat i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
3. Sytuacje, w których Czytelnik odmawia lub unika odbioru upomnienia, wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, reguluje Kodeks postępowania administracyjnego (Dział I Art. 44 i Art. 47).
4. W przypadku udostępnienia przez Czytelnika adresu poczty elektronicznej, upomnienie poprzedzone będzie bezpłatnym e-mailowym wezwaniem do zwrotu zbiorów bibliotecznych.
5. Kara z tytułu przetrzymania zbiorów nie jest naliczana za okres zamknięcia Biblioteki, np. z powodu remontu czy inwentaryzacji zbiorów.
6. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnienia wysłanego przez Bibliotekę, nie zwróci wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i odmówi uiszczenia należnych opłat, może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki, a Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, również za pośrednictwem firmy windykacyjnej.
7. Nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych skutkuje zablokowaniem konta Czytelnika we wszystkich placówkach Biblioteki. Odblokowanie konta następuje w chwili zwrotu zbiorów oraz uregulowania wszystkich należności wobec Biblioteki.
8. Dłużnik Biblioteki nie może być poręczającym za osobę niepełnoletnią.
9. W uzasadnionych wypadkach losowych Czytelnik ma prawo zwrócić się pisemnie do Dyrektora Biblioteki o umorzenie, częściowe umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych w Bibliotece.

§ 11.
INNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

1. Biblioteka świadczy odpłatne usługi reprograficzne w zakresie, w jakim zezwala na to Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zakres świadczonych usług reprograficznych określa Cennik opłat i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
3. Usługi wykonywane są wyłącznie na terenie Biblioteki.
4. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.
5. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:
1) w zakresie, w jakim nie zezwala na to Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
2) publikacji w złym stanie technicznym lub nienadających się do kopiowania z innych powodów,
3) starodruków, rękopisów, druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.
6. Usługi kserograficzne z materiałów będących własnością Czytelników – za wyjątkiem ujętych w ust.5 – wykonywane są przez dyżurującego bibliotekarza wyłącznie wówczas, gdy czynność ta nie koliduje z bieżącą obsługą Czytelników oraz odbywającymi się w placówce imprezami bibliotecznymi oraz za wcześniejszym uiszczeniem opłaty za daną czynność.
7. Dozwolone jest nieodpłatne fotografowanie, bez flesza i statywu, zbiorów bibliotecznych (przy użyciu własnego sprzętu) w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Czynność ta wymaga zgody dyżurującego bibliotekarza i nie może zakłócać warunków pracy innym Czytelnikom.
8. Czytelnik może zlecić odpłatnie przygotowanie zestawienia bibliograficznego według aktualnego Cennika opłat i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.

§ 12.
SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać:
a) poprzez wpis do książki skarg i wniosków dostępnej w Mediatece,
b) Dyrektorowi Biblioteki lub upoważnionemu przez niego pracownikowi, w siedzibie Biblioteki w Działdowie przy ul. Wolności 64A, w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin został nadany przez Dyrektora Biblioteki Decyzją nr 5 z dn. 12 lutego 2015r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc wcześniejsze regulaminy obowiązujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie:
a) Regulamin Oddziału dla Dzieci z dn. 8.04.2004 r.
b) Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie z dn. 8.04.2004 r.
c) Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego z dn. 8.04.2004 r.
3. Każdy Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.
4. Czytelnik niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może podjąć decyzje o czasowym zamknięciu Biblioteki lub zmiany godzin ich funkcjonowania.
6. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.
7. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący w danym roku Cennik opłat i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

CENNIK OPŁAT I USŁUG
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJW DZIAŁDOWIE


1. Wysokość kosztów ponoszonych przez Czytelników korzystających z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie ustala Dyrektor Biblioteki.
2. Wysokość odszkodowania za zgubienie lub zniszczenie przez Czytelnika zbiorów bibliotecznych wydanych do 1994 r. :
a) książki beletrystycznej - wynosi 20 zł lub w zależności od jej ceny rynkowej albo antykwarycznej,
b) książki naukowej i popularnonaukowej – wynosi 30 – 50 zł lub w zależności od jej ceny rynkowej albo antykwarycznej,
c) zbiorów specjalnych – wynosi od 20 – 50 zł lub w zależności od jego ceny rynkowej albo antykwarycznej.
d) opłata za uszkodzenie opakowania CD/DVD wynosi - 2,00 zł
e) opłata za porysowanie płyty CD/DVD/innej wynosi - 10,00 zł
3. Wysokość odszkodowania za zgubienie lub zniszczenie przez Czytelnika zbiorów bibliotecznych wydanych od 1995 r. wynosi:
a) 3- krotną wartość inwentarzową zbioru,
b) dla niektórych rzadkich, szczególnie cennych lub trudnych do nabycia zbiorów wielokrotność wartości inwentarzowej, ustalonej przez kierownika placówki.
4. Za ponowne wydanie karty bibliotecznej pobiera się opłatę refundującą koszt jej wytworzenia w kwocie - 5 zł.
5. Opłata za uszkodzenie opakowania CD/DVD wynosi - 2,00 zł.
6. Opłata za porysowanie płyty CD/DVD/innej wynosi - 10,00 zł.
7. Opłaty za usługi świadczone przez Bibliotekę:
a) przygotowanie zestawienia bibliograficznego:
b) czas przygotowania - do 2 tygodni,
c) cena uzależniona od liczby pozycji, tj.:
- do 30 poz. 10 zł
- od 31 do 50 poz. 15 zł
- od 51 do 70 poz. 20 zł
- od 71 do 100 poz. 25 zł
- od 101 i więcej pozycji 25 zł + 0,10 zł za pozycję
d) wykonanie czarno-białej kserokopii:
- za stronę A4 0,25 zł
- za stronę A3 0,50 zł
8. Opłaty za skanowanie (usługa dostępna wyłącznie w dziale Mediateka):
a) czas wykonania do 1 tygodnia,
b) cena skanu:
- A5 2 zł
- A4 3 zł
c) obróbka skanu:
- prosta 40 zł / 1 godz.
- skomplikowana 60 zł / 1 godz.
d) wydruk :
- czarno-biały: 1 strona A4 - 0,50 zł
1 strona A4 z rysunkiem lub wykresem - 1,00 zł
9. Opłata za upomnienie:
a) za I upomnienie – 2,50 zł,
b) za II upomnienie – 5,00 zł,
c) za III upomnienie – 7,00 zł.
10. Wszystkie wymienione kwoty stanowią ceny brutto.
11. Cennik obowiązuje od dn. 12 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Decyzji nr 5/2015 z dnia 12.02.2015 r. dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.


REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INTERNETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIAŁDOWIE


§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie, zwanej dalej w treści Regulaminu „Biblioteką”, zawartych w Regulaminie Korzystania ze Zbiorów i Usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.
2. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu mają wszyscy czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną lub dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport), po wypełnieniu druczku zapisu i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
3. Udostępnianie sprzętu komputerowego poprzedzone jest dokonanym przez bibliotekarza wpisem użytkownika do rejestru udostępnień na podstawie karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości (wpis wykorzystywany jest do celów statystycznych i obejmuje: imię i nazwisko) i potwierdzony podpisem użytkownika.
4. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się użytkownikom na czas nieprzekraczający 30 minut z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.
5. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania ze zbiorów multimedialnych. Użytkownik prowadzi poszukiwania samodzielnie.
6. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze.
7. Korzystanie z dostępu do sieci Internet i sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

§ 2.
KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INTERNETU

1. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
2. Wydzielone stanowiska komputerowe mogą być wykorzystane do przeglądania programów użytkowych i zbiorów multimedialnych na nośnikach elektronicznych oraz baz danych dostępnych w Bibliotece.
3. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki lub słuchawki użytkownika.
4. Wyniki pracy można wydrukować zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Kończąc pracę przy komputerze, użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane. Pozostawione przez użytkownika dane zostaną usunięte.
6. Na terenie Biblioteki można korzystać z sieci WI-FI po uzyskaniu hasła od bibliotekarza.
7. Użytkownik opuszcza stanowisko komputerowe 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.

§ 3.
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU I ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH

Użytkownikowi zabrania się:
1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
2. Używania własnych nośników danych i oprogramowania.
3. Wykorzystywania Internetu do:
a) przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
b) wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
c) kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością Biblioteki,
d) zakładania własnych katalogów na dyskach,
e) łamania zabezpieczeń systemu.
4. Włączania i wyłączania sprzętu komputerowego, rozłączania kabli zasilających itp. czynności.
5. Samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego.
6. Spożywania posiłków i picia napojów podczas pracy przy komputerze.
7. Korzystania z sieci komputerowej z innego źródła na urządzeniach, które są własnością Biblioteki.

§ 4.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione podczas korzystania z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
2. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości zniszczonego sprzętu lub materiałów. Wartość ustalana jest w oparciu o aktualną cenę rynkową.
3. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do sprzętu komputerowego, jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
4. Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 lutego 2015r.


Zapytanie niepoprawne