Info

» Home

» Kontakt

» Statut biblioteki

» Historia

» Regulamin

» Cele i zadania

» Godziny otwarcia

» Biblioteki w Powiecie


Polecamy

Jesteś naszym

94

gościem

Statut

Nowa strona 1

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zwana dalej „Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury.

2. Siedziba Biblioteki mieści się w Działdowie, a terenem jej działania jest Miasto Działdowo i Powiat Działdowski.

§2

Organizatorem Biblioteki jest Gmina - Miasto Działdowo.

.

§3

1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

2. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§4

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 642 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. 2012r. poz. 406));

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.);

4) Niniejszego statutu.

§5

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Działdowo

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

3. Biblioteka używa prostokątnej pieczęci zawierającej jej nazwę i adres.

§6

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie na mocy porozumienia realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu działdowskiego.

Rozdział II

Cele i zakres działania

§7

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych oraz czytelniczych społeczności lokalnej oraz upowszechnieniu wiedzy i kultury.

§ 8

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych w Działdowie oraz powiecie działdowskim, stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców regionu.

§ 9

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, tworzenie i udostępnianie komputerowej bazy danych z tego zakresu;

3) koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie powiatu w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych;

4) współdziałanie z bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych;

5) organizowanie spotkań, odczytów, prowadzenie działalności poradniczej, informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej związanej z realizacją celów statutowych;

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury w dziedzinie współtworzenia i promowania inicjatyw służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa, upowszechniani wiedzy i kultury, tworzeniu warunków sprzyjających rozwijaniu twórczości literackiej;

7) współpraca, także międzynarodowa z bibliotekami innych typów, instytucjami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

§10

1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami w zakresie zgodnym z jej działalnością statutową.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Biblioteki i do pokrywania kosztów działalności bieżącej.

§11

Biblioteka może wykonywać inne zadania, określone w przepisach odrębnych wynikające z potrzeb środowiska.

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§12

1. Biblioteką kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Działdowo zgodnie z przepisami prawa

2. Dyrektor organizuje, nadzoruje całokształt pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i finansową.

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Działdowo.

4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością;

2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;

3) zarządzanie mieniem Biblioteki;

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

5) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;

6) sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności.

§13

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności – osoba upoważniona działająca w granicach udzielonego upoważnienia.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego.

§14

1. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

2. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

3. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych I stowarzyszeń twórczych oraz Organizatora.

§15

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie i oddział dla dzieci, filie biblioteczną oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Filia Biblioteki znajduje się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie przy ul. Leśnej 1.

3. Oddział dla dzieci zlokalizowany jest w siedzibie głównej biblioteki.

Rozdział IV

Majątek i zasady gospodarki finansowej

§16

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:

1) dotacji Organizatora;

2) darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych;

3) dotacji, kredytów;

4) wpływów z prowadzonej działalności;

5) innych źródeł

4. Wysokość rocznej dotacji Organizatora na działalność Biblioteki ustala Organizator.

Rozdział V

Postanowienie końcowe

§ 17

Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Przewodniczący Rady

Marian OdachowskZapytanie niepoprawne